Проект BG051PO001-3.1.08-0007
„Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

На 20 февруари 2013 г., в Гранитната зала на Министерски съвет, министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров връчи официално на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. дтн. инж. мат. Петър Колев и на ръководителя на проекта доц. д-р инж. мат. Детелин Василев договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, съфинансиран от Европейския социален фонд на стойност 478 977,35 лв.

Проектът „Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" е по оперативна програма BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца. Целта е, чрез обвързване и усъвършенстване на съществуващите системи за информационно обслужване на процесите и управленските дейности във ВТУ "Т.Каблешков", да се стимулира повишаване качеството на всички присъщи дейности, както и резултатите като цяло. При реализацията на проекта участие ще вземат 20 преподаватели и експерти от ВТУ.

За контакти моля ползвайте е-mail: project-su@vtu.bg